Úřední deska

 

12. 05. 2017

Veřejné zasedání Zastupitelstva k projektu přípojek kanalizace

31. 03. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

31. 03. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

23. 11. 2016

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace a ČOV Kasalice - Kasaličky"

 

 

 

Výběrová řízení obce

 

 

 

.

 

 

Vyhlášky obce

 

 01. 04. 2013

Vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 04. 2008

Vyhláška 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.  04. 2008

Vyhláška 2/2008 o poplatku ze psů

 

Územní plán obce

 

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF a PUPFL

Koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace a produktovod

Koncepce technické infrastruktury - plynovod, energetika a telekomunikace

Koncepce dopravní infrastruktury

Textová část

Textová část - odůvodnění