Úřední deska

 

27. 11. 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta

13. 11. 2017

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

06. 09. 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝZVA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SEZNAM POZEMKŮ PODLE OBCÍ

28. 08. 2017

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Kasalice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

24. 07. 2017

Informace o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 a rozpočtové změny č. 1 Svazku obcí Přeloučska

 

 

 

Výběrová řízení obce

 

 

 

.

 

 

Vyhlášky obce

 

 01. 04. 2013

Vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 04. 2008

Vyhláška 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.  04. 2008

Vyhláška 2/2008 o poplatku ze psů

 

Územní plán obce

 

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF a PUPFL

Koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace a produktovod

Koncepce technické infrastruktury - plynovod, energetika a telekomunikace

Koncepce dopravní infrastruktury

Textová část

Textová část - odůvodnění