Vyvěšeno

Úřední deska

 

22. 01. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

22. 01. 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtovývýhled 2019 - 2021

15. 01. 2018

Oznámení o době a místě konání II. kola voleb Prezidenta

28. 12. 2017

Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2017

10. 10. 2017

Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2017

06. 09. 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝZVA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SEZNAM POZEMKŮ PODLE OBCÍ

24. 07. 2017

Informace o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 a rozpočtové změny č. 1 Svazku obcí Přeloučska

25. 04. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

25. 04. 2017

Závěrečný účet za rok 2016

23. 03. 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtovývýhled 2018 - 2020

 

 

 

Výběrová řízení obce

 

 

 

.

 

 

Vyhlášky obce

 

 01. 04. 2013

Vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 04. 2008

Vyhláška 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.  04. 2008

Vyhláška 2/2008 o poplatku ze psů

 

Územní plán obce

 

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF a PUPFL

Koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace a produktovod

Koncepce technické infrastruktury - plynovod, energetika a telekomunikace

Koncepce dopravní infrastruktury

Textová část

Textová část - odůvodnění